مطالعه روند تغییرات تبخیر از تشتک در نمونه های اقلیمی استان هرمزگان

نوع مقاله : علمی-ترویجی

10.22069/ejang.2016.2803

عنوان مقاله [English]

Trend analysis of the pan evaporation in different climates of Hormozgan province