بررسی روند تخریب اراضی در دشت گرمسار با استفاده از تصاویر لندست

نوع مقاله : علمی-ترویجی

10.22069/ejang.2016.2802

عنوان مقاله [English]

Assessment of land degradation in Garmsar plain using Landsat images