ارزیابی عوامل مؤثر در تخریب مراتع با استفاده از روش تحلیل مسیر (مطالعه موردی: مراتع هراز، استان مازندران)

نوع مقاله : علمی-ترویجی

10.22069/ejang.2016.2801

عنوان مقاله [English]

Assessment of rangelands degradation factors using path analysis (Case study: Haraz rangelands, Mazandarn province)