بررسی امکان استفاده از ساقه سویا درصنایع سلولزی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

10.22069/ejang.2016.2797

عنوان مقاله [English]

Possibility investigation on use of soya stalk in cellulosic industries