بررسی روشهای ارزیابی شبکه جاده های جنگلی با توجه به تئوری گراف

نوع مقاله : علمی-ترویجی

10.22069/ejang.2016.2795

عنوان مقاله [English]

Investigation methods evaluation of forest road network according to graph theory