ارزیابی عوامل مؤثر بر شدت فرسایش خاک در روش شش عامله فائو با استفاده از تکنیک TOPSIS

نوع مقاله : علمی-ترویجی

10.22069/ejang.2015.2604

عنوان مقاله [English]

Evaluation of main factors affecting soil erosion in FAO method using TOPSIS technique