استفاده از رویکرد تحلیل شبکه ای و نرم افزار Visoneدر تحلیل سند توسعه محیط زیست استان هرمزگان

نوع مقاله : علمی-ترویجی

10.22069/ejang.2015.2603

عنوان مقاله [English]

Analysis of environmental development policy document of Hormozgan province using network analysis approach and Visone software