مدل SIMFOR ابزاری برای ارزیابی تغییرات زیستگاه گونه های جانوری در جنگل های تحت برداشت الوار

نوع مقاله : علمی-ترویجی

10.22069/ejang.2015.2602

عنوان مقاله [English]

SIMFOR, a model to evaluate the wildlife habitat changing in harvesting forests