بررسی نقش و جایگاه مشارکتی شوراهای محلی در حفاظت از منابع طبیعی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

10.22069/ejang.2015.2600

عنوان مقاله [English]

The participatory role and place of local councils in natural resources conservation