بررسی برخی خصوصیات کمی و کیفی گونه های جنگلی و ویژگی های خاک دو منطقه کمتر دست خورده و تخریب شده در جنگل های مریوان، استان کردستان

نوع مقاله : علمی-ترویجی


عنوان مقاله [English]

Assessing Soil and Some Quantitative and Qualitative Characteristics of Forest Species in Semi-Protected and Degraded Regions of Marivan Forests, Kurdistan Province