بررسی شرایط رویشگاهی و آب و هوایی منطقه جنگلی بوالحسن دزفول با استفاده از روش النبرگ

نوع مقاله : علمی-ترویجی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Habitat and Climatic Conditions in Bolhasan Forest Region of Dezful Using Ellenberg Method