پیش بینی بارش ماهانه با استفاده از بسته های تخصصی سری های زمانی در محیط نرمافزار R (مطالعه موردی: ایستگاه اراز کوسه استان گلستان)

نوع مقاله : علمی-ترویجی


عنوان مقاله [English]

Monthly Precipitation Forecast by Time Series Packages in R Environment (Case study: Arazkooseh station of Golestan province)