نقش عوامل اقلیمی، پوشش گیاهی و ارتفاع بر توزیع جغرافیایی غنای گونه ای پرندگان شهرستان سرخس

نوع مقاله : علمی-ترویجی


عنوان مقاله [English]

The Role of Environmental Factors on Species Richness Pattern of Birds in Sarakhs