بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت بهره برداران در حفاظت، احیاء و بهره برداری از مراتع (مطالعه موردی حوزه آبخیز خورتاب رودبار شهرستان نور)

نوع مقاله : علمی-ترویجی


عنوان مقاله [English]

The Study of the Effective Factors upon Participation of Beneficiaries About Conservation, Rehabilitation and Utilization of Ranges (Case study: Roodbar Khoortab watershed area, city of Nour)