تأثیر بستر کاشت و قطر قلمه بر درصد ریشه زایی اولیه و زی توده نهال های افرا کرکو ( Acer monspessulanum sub. turcomanicum )

نوع مقاله : علمی-ترویجی


عنوان مقاله [English]

Effect of Media and Cutting Diameter on Primary Rooting and Biomass in Acer monspessulanum sub. turcomanicum Seedlings