شناسایی عوامل موثر بر کاهش پوشش جنگلی با استفاده از تصاویر ماهواره لندست (مطالعه موردی: منطقه جنگلی بیوره- شهرستان ملکشاهی)

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری/ دانشگاه ایلام

چکیده

کاهش پوشش جنگلی و تبدیل آن به عرصه‌های مرتعی، کشاورزی، شهری و روستایی، هر ساله در سطح وسیعی انجام می‌شود که خسارت‌های فراوانی به منابع طبیعی وارد می‌کند. به منظور شناسایی عوامل موثر بر کاهش پوشش جنگل‌های بیوره ملکشاهی واقع در استان ایلام طی دوره 1988 تا 2007 از رگرسیون چندگانه خطی استفاده شد. رگرسیون چندگانه قادر است ارتباط بین کاهش پوشش جنگلی (متغیر وابسته) و عوامل مؤثر بر آن (متغیرهای مستقل) را به خوبی تبیین کند. در این مطالعه، برای بررسی تغییرات پوشش جنگلی داده‌های سنجنده TM ماهواره لندست مربوط به سال 1988 و سنجنده ETM+ مربوط به سال 2007 مورد پردازش و طبقه‌بندی قرار گرفتند. تصاویر مورد بررسی به دو طبقه جنگل و غیرجنگل طبقه‌بندی شدند و به منظور بررسی عوامل تخریب، نقشه‌ی تغییر پوشش جنگلی با متغیرهای مکانی فیزیوگرافی و انسانی وارد معادله رگرسیونی شدند. آشکارسازی تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که در طول دوره مورد مطالعه حدود 11/257 هکتار از سطح جنگل‌های منطقه کاسته شده است. نتایج حاصل از آنالیز رگرسیون بیان می‌کند که ترکیب خطی متغیرهای ارتفاع از سطح دریا، فاصله از جاده و جهت شیب با ضریب تعیین3889/0 به عنوان متغیرهای مستقل در مقایسه با دیگر متغیرها بهتر توانسته‌اند میزان کاهش پوشش جنگلی را برآورد نمایند. نتایج این پژوهش می‌تواند به مدیران و برنامه‌ریزان منابع طبیعی در اتخاذ راهبردهای مدیریتی و ترویجی با توجه به ویژگی‌های فیزیوگرافی و انسانی منطقه کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the effective factors on reducing the forest cover using Landsat images (case study: Bivareh forest– Malekshahi County)

نویسندگان [English]

  • vahid Mirzaei Zadeh
  • Maryam Niknejad
MSc Student in Forestry, University of Ilam
چکیده [English]

Reducing forest areas and turns it to pasture, agricultural, urban and rural areas is performed each year that it makes great damages in natural resources in a wide range. Bivareh forests located in Malakshahi city, Ilam province, from 1988 to 2007 using multiple linear regression was selected in order to identify the affective factors on reducing the forest cover. A multiple regression perfectly enables to explain the relationship between reducing the forest cover (dependent variable) and its influencing factors (independent variables). In this study, Landsat TM data of 1988 and Landsat ETM+ data of 2007 were analyzed and classified to investigate the changes in forest cover. Studied images were classified in two classes of forest and non-forest covers and also forest map with spatial variables of physiography and human were analyzed by regression equation. Satellite images showed that during the studied period there was found a reduction of forest areas up to approximately 257.11 ha. The results of regression analysis indicated that the linear combination of above sea level, distance from road and slope direction with determined coefficient 0.3889 as independent variables were capable to estimating the reduction of forest area. The results of this study can be used as an efficient tool for managing and improving forests regarding to physiographical and human characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reduction of forest area
  • multiple linear regression
  • Remote sensing
  • Determined coefficient
  • Malekshahi Bivareh forests