تعیین ارزش حفاظتی سواحل دریای خسر با استفاده از روش تمایل به پرداخت افراد و الگوی دو مرحلهای هکمن )مطالعه موردی: سواحل بابلسر(

نوع مقاله : علمی-ترویجی

چکیده

ایی هغبلؼ ث ثشسػی تؼییی اسصؽ حفبظتی ػ اَحل ثبثلؼش ا ذًاص گُیشی هیضاى توبیل ث پشداخت
خٍ ت ػَظ افشاد خ تْ حفبظت اص ایی ػ اَحل ػ اَهل هؤثش ثش آى ثب اػتفبد اص س ؽٍ اسصؽگزاسی
هش طٍ پشػ بٌه ا تًخبة د گٍب س ؽٍ د هشحل اِی ىّوی هیپشداصد. داد بُّی ه سَد یًبص اص سا هلبحج حض سَی تىویل پشػ بٌه اص 800 فًش اص ثبصدیذو ذٌٌگبى ایی ػ اَحل دس ػبل 1389
74 دسکذ اص ثبصدیذو ذٌٌگبى ه سَد ثشسػی حبضش ث پشداخت هجلغی ثشای اػتفبد / خوغ آ سٍی ؿذ. 6
حفبظتی اص ایی ػ اَحل ث دَ ذً ایی دس حبلی اػت و هت ػَظ توبیل ث پشداخت ػبلا شّ ثبصدیذ
و ذٌٌ 4387 سیبل خ تْ اػتفبد حفبظتی اص ػ اَحل ثبثلؼش ث دَ اػت. تًبیح ًبى داد و اسصؽ
حفبظتی ایی ػ اَحل ث تشتیت ثیؾ اص 5418 هیلی ىَ سیبل اػت هتغیش بّی ضٍؼیت سفب یّ ػ اَحل
ه سَد ثشسػی تؼذاد اػضبی خب اًَس داسای ثیتشیی مًؾ دس توبیل ث پشداخت خٍ اص ػ یَ افشاد
خ تْ حفبظت اص ایی ػ اَحل هیثبؿذ.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining Preservation Value of Caspian Beaches With Using Willingness to Pay Method Heckman Two-stage Methods (Case study: Babolsar beaches)

چکیده [English]

This research investigates and determines the preservation values of Babolsar beaches and measures the individual's willingness to pay (WTP) for preservation it and also measures the effective variables on it based on contingent valuation (CV), dichotomous choice (DC) and Heckman two-stage method. The needed data were obtained by personal interview through filling up questionnaires of 800 people who visited the beach in 2010. 74.6 percent of visitors were ready to pay for preservation of these beaches. Mean willingness to pay for each visitor per year for preservation was 4387 rials in Babolsar beaches. Results showed that total preservation value of these beaches was more than 5418 million Rials and welfare situation of the studied beach and family size variables have the most effect on willingness to pay for preservation of the beach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preservation value
  • Heckman two-stage method
  • Willingness to pay
  • Babolsar beaches