معرفی روش های تجدید حجم درختان مقطوعه

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

2 دانشیار گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

حجم یابی مجدد درختان بعد از قطع و تفکیک حجم صنعتی و هیزمی جهت دستیابی به حجم واقعی برداشت و اخذ بهره مالکانه امری ضروری می باشد. به همین منظور روشهای مختلفی برای تجدید حجم درختان وجود دارد که عبارتند از روش سنتی یا صددرصد، روش رگرسیون، روش آماری و روش تجدید حجم 3p. هدف از این مطالعه معرفی و بررسی روشهای مختلف تجدید حجم درختان مقطوعه می باشد. درروش صددرصد، حجم صنعتی تمام درختان بصورت تقریبا دقیق اندازه گیری می‌شود و حجم هیزمی ‌نیز بصورت تخمینی برآورد میگردد. در روش رگرسیون ده درصد درختان مقطوعه هر پروانه قطع بطور تصادفی انتخاب و حجم صنعتی و هیزمی ‌بطور دقیق اندازه گیری شده و رابطه بین حجم چوب سرپا و چوب صنعتی و هیزمی ‌محاسبه شده به بقیه درختان تعمیم داده می‌شود. در روش تجدید حجم آماری، درختان به چهار گروه راش، ممرز، بلوط و سایر گونه‌ها تقسم شده و با استفاده از روشهای آماری برای هر طبقه قطری میانگین حجم چوب صنعتی برای یک اصله درخت برآورد گردیده و برای هر یک از گروهها معادله رگرسیونی معین می‌گردد. در تجدید حجم 3p پس از انتخاب درختان نمونه از بین درختان نشانه گذاری شده عملیات میدانی با اندازه گیری دقیق حجم تنه‌های صنعتی و هیزمی‌درختان نمونه هر پروانه قطع انجام می‌گیرد و ضرایب بدست آمده به کلیه درختان تعمیم داده می‌شود. با توجه به نتایج مطالعات صورت گرفته این روش دارای مزایای نسبتاً بیشتری نسبت به روشهای دیگر می باشد.
واژه‌های کلیدی :درختان مقطوعه، تجدید حجم، حجم صنعتی، حجم هیزمی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An introduction to different methods for renewal volume of felled trees

نویسندگان [English]

  • ghaffar yolme 1
  • M.H. M. 2
  • J. M. 3
چکیده [English]

Renewal volume of felled trees and separation of industrial and cordwood volumes are necessary in order to achieve real harvest rate and royalty interest. Therefore, various methods have been proposed for renewal volume of felled trees, namely traditional or one hundred percent method, regression method, statistical method, and 3p renewal volume method. The present paper aimed at introduction and determination of various methods for renewal volume of felled trees. In one hundred percent method, industrial volume of all trees is measured in a rather accurate manner; also, cordwood volume through an estimative calculation by a renewal volume expert. In regression method, 10% of felled trees are randomly selected and industrial and cordwood volumes are accurately measured; then, the relationship between standing wood volume and industrial and cordwood volumes are estimated and referred to other trees. In statistical method, trees are divided into four groups (i.e. beech, hornbeam, oak, and other species) and a diameter is assigned for each level which is mean industrial wood for each tree. Furthermore, a regression equation is defined for each group. In 3p renewal volume method, field operation is performed through accurate measurement of volume of industrial and cordwood trunks of the sample felled trees following selection of sample trees selected from tagged trees. The derived coefficients are referred to all felled trees. It was concluded that the 3p method owns more advantages than other methods.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Felled trees
  • renewal volume
  • industrial volume
  • cordwood volume