بررسی اثر چرای دام برتغییرات ذخیره کربن در اندام‌های گیاهی گون پنبه‌ای (Astragalus gossypinus)

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 استادیار، عضو هئیت علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

با توجه به تأثیر پوشش گیاهی مراتع در کاهش و جذب کربن اتمسفری و ترسیب آن مطالعه حاضر به بررسی اثر قرق و چرای دام بر میزان ذخیره کربن در گونه گون پنبه¬ای (Astragalus gossypinus) در بخشی از مراتع نیمه خشک سرد وزوار بهشهر پرداخته است. پس از تعیین منطقه معرف در دو سایت قرق و مرتع تحت چرا، نمونه¬برداری پوشش گیاهی و خاک به روش تصادفی- سیستماتیک صورت گرفت. بدین منظور مجموعاً 20 پایه گیاهی و 40 نمونه خاک برداشت شد. از بین ضرایب تبدیل اندام¬ها ضریب تبدیل در منطقه قرق با 78/0٪ بیشتر از مرتع تحت چرا بوده است. میزان ذخیره کربن ریشه در منطقه قرق 19/9 کیلوگرم بر هکتار و تحت چرا 33/8 کیلوگرم بر هکتار بیشتر از برگ و ساقه بوده است. در مجموع میزان ذخیره کربن پوشش گیاهی و خاک مرتع قرق با 022/ 1036467 کیلوگرم بر هکتار بیشتر از تحت چرا با 806 /976082 کیلوگرم بر هکتار بوده ولی اختلاف معنی¬دار نداشته است. بررسی کربن ذخیره شده در خاک نیز نشان داد که خاک، کربن بیشتری را نسبت به بیوماس گیاهی در خود ذخیره کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of grazing effect on carbon stoage changes in plant organs of Astragalus gossypinus

نویسندگان [English]

  • marzieh hassannejad 1
  • reza tamartash 2
  • mohammad tatyan 2
1 M.Sc. Student, Sari Agricultural Science and Natural Resources University
2 Faculty Member of Sari Agricultural Science and Natural Resources University
چکیده [English]

Due to the effect of atmospheric carbon absorption and sequestration, this study is investigated the effects of exclosure and grazing on carbon stoage by Astragalus gossypinus in the part of the cold semi-arid rangelands of Vezvar in Behshahr. After determination of key area, two sites consist of exclosure and grazed area was selected and plant and soil sampling was done by random-systematic method. Thus, 20 plants and 40 soil samples were collected totally. Conversion coefficient of enclosure rangeland (٪0.78) was more than the grazed rangeland. Carbon stoage rates of roots with 19/9 kg/ha in exclosure area and grazed area with 8/33 kg/ha was more than the stem and leaf. Overall, the rate of carbon stoage in enclosure area with 1036467.022 kg/ha was more than grazed area with 976082.806 kg/ha and had not significant different. Investigation of carbon storage in soil showed that soil was stored more carbon to the plant biomass.

کلیدواژه‌ها [English]

  • carbon stoage
  • Aerial organ
  • Underground organ
  • Behshar
  • Astragalus gossypinus