بررسی ابعاد اقتصادی واحد های بهره برداری در شیوه رمه‌گردانی (مطالعه موردی مراتع ییلاقی علی‌آباد کتول)

نوع مقاله : علمی-ترویجی

چکیده

شناخت هزینه‌ها و درآمدهای جاری بهره‌بردار و واحدهای بهره‌برداری جهت برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت مرتعداران و بخشهای دولتی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و مرتعدار بداند که از مرتع بعنوان یک واحد تولیدی اقتصادی استفاده نماید و از محل درآمدها، نه تنها معیشت خانواده را تأمین نماید بلکه در جهت ابقاء و حفاظت از آنان بکوشد. به همین منظور 3 سامانه عرفی از 20 سامانه عرفی در منطقه علی‌آباد کتول مشخص و در هر سامانه عرفی هزینه‌های جاری و دامداری (تعلیف دستی، دستمزد چوپان، پشم‌چینی و شیر دوشی،‌ حمل و نقل دام، دارو درمانی) معادل429802 ریال و درآمدهای دامداری (فروش بره 4-6 ماهه، فروش بره تا یکساله، فروش میش¬های حذفی و فروش قوچ و فروش کشک و کره) معادل 1432850 ریال بوده و درآمد خالص هر رأس دام در منطقه معادل 1003048 ریال می باشد. با توجه به میانگین دام سبک در منطقه معادل 234 واحد دامی درآمد حاصله می‌تواند علاوه بر هزینه‌های بهره‌بردار و واحدهای بهره‌برداری، هزینه های خانوار را نیز در طول سال، جبران و مابقی در قالب سرمایه‌ ذخیره گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Economic Dimension Grazing Units in Nomadic Method (Case study Alia bad Katoul summer rangelands)

چکیده [English]

Abstract
Understanding the costs and revenues of the current operator and operating units for short and long term planning Range of government departments as necessary and unavoidable pasture and rangeland should know that as a single economic output and income can be used not only to maintain but also provide livelihood to families and Try to protect them. For this purpose, three conventional system of 20 conventional systems in the region and specifically in Aliabad branch family law system and evaluated by the vegetation cover current expenses, costs of livestock (grass hand, wages Shepherd, clip and milking, animal transportation, medication) and income from livestock (sheep 4-6 months to sell, sell lamb). The results indicate that the units take advantage. There is no significant difference in terms of cost and revenue. Net income per head of livestock in the region was 1001475 R. According to the average of 234 per animal unit revenue can trap light in addition to the costs operator and operating units, as well as household expenses during the year, any remaining funds in the reserve.
Keywords: Utilization expenses, utilization units, customary systems, net livestock income, save money.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Utilization expenses
  • utilization units
  • customary systems
  • net livestock income
  • save money