عوامل مؤثر بر میزان استفاده جنگل نشینان از جنگل (مطالعه موردی: جنگل گلوگاه- منطقه هزارجریب)

نوع مقاله : علمی-ترویجی

چکیده

از دیرباز جنگلها به وسیله روستاییان حاشیه¬نشین و جنگل¬نشین مورد بهره¬برداری قرار گرفته¬اند و امروزه در برخی مناطق این روال ادامه پیدا کرده به طوری که روز به روز بر وسعت عرصه¬های تخریب شده افزوده می¬شود. عوامل متعددی در استفاده بی¬رویه روستاییان تأثیرگذار است. پژوهش حاضر نیز با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر میزان بهره¬برداری از جنگل گلوگاه در منطقه هزارجریب از استان مازندران پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق را مردم سه روستای وزوار، اوارد و آغوزدره تشکیل داده است که 150 خانوار از آنان به صورت تصادفی به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع¬آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه بود که با انجام مصاحبه حضوری با نمونه¬های مورد بررسی، تکمیل گردیدند. روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ(76/0) به دست آمد. یافته¬ها نشان داد که پاسخگویان میزان کل بهره¬برداری از جنگل را در گروه متوسط قرار داده اند.نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که میزان تحصیلات و میزان درآمد خانوار با میزان بهره¬برداری از جنگل رابطه مثبت و معنی¬داری دارند. همچنین نتایج گویای این مسئله است که موارد مربوط به تهیه و خدمات¬رسانی سوخت نسبت به سایر عوامل در تغییر میزان بهره¬برداری از جنگل، می-تواند نقش قابل توجهی داشته باشد. با توجه به نتایح به دست آمده از پژوهش، پیشنهاداتی در جهت حفاظت از جنگلها و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی روستاییان ارائه شده است که از مهمترین آنها میتوان به ایجاد جایگاه¬های تهیه و توزیع سوخت¬های فسیلی و ایجاد زمینه¬های مناسب شغلی و افزایش درآمد روستاییان اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting on utilization amount of forest (Case Study: Galougah forest- Hezarjerib area)

چکیده [English]

Forests have been utilized by marginal villagers and local people who live in forests from many years ago and also this process is continued these days thus has caused an increasingly degradation in this ecosystem. Several factors have influenced on over utilization of forest via villagers and local people. Present study has focused on factors affecting on amount of utilization of Galougah forest located in Hezarjarib- Behshahr in Golestan province. People of the three villages of Vezvar, Evard and Aghooz-Darreh have contributed statistical community of this research that 150 families of them were selected randomly as our samples. The instruments for collecting data in this research were questionnaires and interviews with our samples. Alpha Kronbach coefficient was 76 according to questionnaires and experts opinion. Results showed that interviewees have settled total use of forest in average group. Results also showed that education level and income amount of every family have positive correlation with utilization amount of forest. It is concluded that providing fuel services in comparing with other factors has noticeable role in changing utilization amount of forest. some suggestions are presented for forest conservation and promoting ecological situation of villagers according to results from our research that one of the most important of them was providing and distributing fossil fuels, providing suitable jobs and increasing incomes of villagers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • utilization
  • forest
  • Galougah
  • Hezarjarib