تاثیر عوامل موثر در سمیت مواد ضدانجماد در جنین ماهیان

نوع مقاله : علمی-ترویجی

چکیده

علی رغم تلاشهای فراوان، تاکنون امکان انجماد موفقیتآمیز جنین ماهیان میسر نشده است.
انجماد جنین عبارت از جایگزین کردن مواد ضد انجماد با آب درون جنین است. انجماد موفقیتآمیز
جنین ماهیان نیازمند ورود مقادیر و غلظت های مناسبی از مواد ضدانجماد به قسمت های مختلف جنین
است. در بررسیهای صورت گرفته در زمینه انجماد جنین موجودات، اطلاعات مربوط به سمیت مواد
ضد انجماد از اهمیت ویژهای برخوردار است. مواد ضدانجماد در درجه حرارتهای پایین، سمیت
کمتری دارند. مواد ضدانجماد این توانایی را دارند که سمیت یکدیگر را کاهش دهند. به طورکلی با
افزایش غلظت و زمان غوطهوری، درصد تفریخ کاهش مییابد، کاهش درصد تفریخ می تواند در اثر
وارد آمدن شوکاسمزی، عدم تعادل یونی و یا اثر سمیت مواد ضدانجماد باشد. نتایج تحقیقات صورت
گرفته نشان میدهد، با پیشرفت روند تکاملی حساسیت جنین نسبت به غلظت های مختلف مواد
ضدانجماد کاهش یافته و بهتر میتواند غلظتهای بالای این مواد را تحمل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cryoprotectant toxicity in fish embryos

چکیده [English]

Successful fish embryo cryopreservation has not been achieved.
Cryopreservation of fish embryos requires an optimal concentration of
cryoprotectants inside all embryo compartments. In researches on cryopreservation
of embryo, information on relative toxicities of cryoprotectants is of key
importance. Cryoprotectants are less toxic at lower temperatures
 
. Cryoprotectants
can neutralize the toxicity of other cryoprotectants. Generally the hatching rate
decrease with concentration and expose time. Reduce hatch may be a result of
osmotic shock, ionic imbalance or consequence of cryoprotectant toxicity. As the
progress of embryonic development, sensitivity of embryos decreases than
different concentration of cryoprotectants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Toxicity
  • Cryoprotectants
  • Embryos
  • Fish