بررسی پارامترهای گیاهی و کیفیت تعدادی از گون های علوفه ای پارک ملی گلستان

نوع مقاله : علمی-ترویجی

چکیده

ایران یکی از مهمترین خاستگاههای رویش گون در دنیا می باشد و گون ها از جنبه های علوفه ای، داروئی، صنعتی و حفاظت خاک ارزشمند می باشند. در این بررسی فاکتورهای کمی با اندازه گیری فاکتورهای پوشش گیاهی(پوشش تاجی، تولید، انبوهی و ارتفاع) و فاکتور های کیفی با اندازه گیری پروتئین خام، فیبر خام، دیواره سلولی بدون همی سلولز ، قابلیت هضم پذیری و انرژی متابولیسمی تعدادی از گونه های علوفه ای پارک ملی گلستان انجام گردید. داده های بدست آمده با نرم افزار آماری spss تجزیه و تحلیل گردیدند و مقایسه میانگین با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد گون های, Astragalus podolobus ,Astragalus lilacinus Astragalus sumbari , Astragalus rawlinsianus و Astragalus jolderensis با بهترین فاکتورهای کمی و کیفی شامل: تولید (71 الی 1049 کیلوگرم در هکتار)، پروتئین خام (5/12 الی 2/19 درصد در مرحله‌گل دهی)، انرژی متابولیسمی(9/5 الی 6/8 مگاژول بر کیلوگرم) و همچنین خوشخوراکی بالا معرفی شدند، لذا این گونه ها برای افزایش کمی و کیفی علوفه در مناطق اطراف پارک ملی گلستان، مراتع مشابه در استان گلستان و کشور پیشنهاد می گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Plant Parameters and Quality of Some of Astragalus Species in Golestan Natural Park

چکیده [English]

The Iran is one of the most important habitats of Astragalus growth in the world. Astragalus spp are useful aspect forage, medicinal, industrial and soil conservation. In this study were performed quantity factors by measurement vegetation parameters (canopy cover, production, density and height) and quality factors by measurement of crude protein, crude fiber, acid detergent fiber, dry matter digestibility and metabolic energy. Data were analyzed by using spss software package and means comparison was performed by Duncan test. Results showed that the species of Astragalus podolobus, Astragalus lilacinus, Astragalus sumbari, Astragalus rawlinsianus and Astragalus jolderensis with the best quantitative and qualitative factors such as: production (71 to 1049 kg/ha), crude protein (12.5 to19.2 percent in flowering period), metabolic energy (5.9 to 8.6 MJ/kg) and high palatability was introduced. So this species was offered to increase quality and quantity of forage in adjacent regions of Golestan Natural Park, similar rangelands of Golestan province and the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Astragalus species
  • Plant parameters
  • Forage Quality
  • Golestan Natural Park