بررسی وضعیت تجدید‌حیات در تیپ‌های مختلف بلوط (برو و مازودار) و راه‌کار مناسب برای احیای آن‌ها در جنگل‌های ثلاث باباجانی، استان کرمانشاه

نوع مقاله : علمی-ترویجی

چکیده

تجدیدحیات از مبانی اساسی شکل‌گیری، پایداری و تکامل اکوسیستم‌های مختلف است. اکوسیستم جنگل به‌عنوان کامل‌ترین اکوسیستم از این قاعده مستثنی نیست و پایداری و روند تکاملی آن به‌وسیله تجدیدحیات تأمین می‌گردد. به همین منظور تجدیدحیات جنگل‌های ثلاث باباجانی مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس پوشش درختی منطقه با توجه به ترکیب گونه‌ای و مبدأ رویشی (شاخه‌زاد، دانه‌زاد و دانه و شاخه‌زاد)، 7 تیپ مختلف شامل برو شاخه‌زاد، برو دانه‌زاد، برو آمیخته دانه و شاخه‌زاد، برو- بنه دانه‌زاد، برو- بنه دانه و شاخه‌زاد، برو- مازو شاخه‌زاد، برو- مازو دانه و شاخه‌زاد تفکیک گردید و در هر یک از تیپ‌ها تجدیدحیات گونه‌های چوبی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیپ‌های مشخص شده از نظر تجدیدحیات غیرجنسی و جنسی اختلاف معنی‌داری دارند (01/0P-Value<). تیپ‌های برودار شاخه‌زاد و برو- مازو شاخه‌زاد از نظر تجدیدحیات غیرجنسی دارای وضعیت مناسبی بودند ولی بدون تجدیدحیات جنسی بودند. در سایر تیپ‌ها تجدیدحیات دانه‌زاد به‌صورت پراکنده مشاهده گردید. در تیپ برو- مازو دانه و شاخه‌زاد که به‌طور عمده در دامنه‌های شمالی واقع شده‌ بود وضعیت تجدیدحیات جنسی مناسب‌تر بود. نتایج این پژوهش نشان داد که در احیا جنگل‌های منطقه، در نظر گرفتن تیپ‌های جنگل با توجه به شرایط اکولوژیک آن و حمایت و تقویت تجدیدحیات جنسی ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on regeneration in different Oak (Quercus brantii and Q. infectoria) forest types and appropriates strategy for their rehabilitation, at Salas Babajani forest, Kermanshah province

چکیده [English]

Regeneration is one of the basic issues in forming, sustainability and evolution of different ecosystems. Forest ecosystem as one of the completes ecosystems is not an exception and its sustainability and evolution is provided by regeneration. Therefore, we investigated the regeneration of Salas Babajani forest. Seven forest types including i) high stands and ii) coppice stands of Q. brantti, iii) mixed coppice with high stand Q. brantti, iv) high stand of Q. brantii and Pistacia atlantica, v) mixed coppice with high stand of Q. brantii and Pistacia atlantica, vi) coppice Q. brantii and Q. infectoria and vii) coppice with high stand of Q. brantii and Q. infectoria were determined in forest cover of the study site considering species mixture and growth origin (coppice, high stand and both) and the regeneration of wooden species within these types were studied. Results showed there was significant differences (P-value <0.01) among the studied forest types in sexual and asexual regeneration. The coppice types of Q. brantii and coppice Q. brantii-Q. infectoria had suitable asexual regeneration but contained no sexual regeneration. Sparse and scattered seed originated (sexual) regeneration was observed in the other forest types. The situation of seed originated (sexual) regeneration was better in mixed coppice with high stand of Q. brantti and Q. infectoria type that were mostly spread out on north faced slopes. The results of this research showed that in order to rehabilitate the degraded forest stands in the area it is necessary to consider forest types regarding their ecological conditions and protect and support sexual regeneration

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forest ecosystem
  • regeneration
  • Asexual and sexual
  • Forest type
  • Salas Babajani