بهبود صفات جوانه‌زنی گونه‌های کاج بروسیا، تهران و بادامی با استفاده از غوطه‌وری بذر در آب

نوع مقاله : علمی-ترویجی

چکیده

یکنواختی و میزان سبز شدن بذور می‌تواند تأثیر زیادی بر میزان عملکرد و کیفیت تولید داشته باشد. بنابراین یافتن راه‌کاری که بتواند جوانه‌زنی و استقرار گیاه را تقویت نموده و مقرون به‌صرفه باشد از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از بهترین تیمارهای افزایش قدرت جوانه‌زنی تکنیک غوطه‌وری بذر در آب می‌باشد. در این روش بذور با آب و بدون استفاده از هر گونه ماده شیمیایی تیمار می‌شوند. در این پژوهش با هدف بهبود صفات جوانه‌زنی، تیمارهای غوطه‌وری بذر در آب (1، 2، 3 و 7 روزه) بر روی بذور سه گونه کاج بروسیا (P. brutia)، کاج تهران (P. eldarica) و کاج بادامی (P. pinea) به‌طور جداگانه با 3 تکرار و به‌صورت بلوک کاملاً تصادفی انجام شد. سپس صفات جوانه‌زنی شامل درصد جوانه‌زنی، قدرت جوانه‌زنی، ماکزیمم میانگین جوانه‌زنی روزانه، میانگین جوانه‌زنی روزانه، سرعت جوانه‌زنی، میانگین زمان جوانه‌زنی و ارزش جوانه‌زنی بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین تیمارهای اعمال شده و صفات جوانه‌زنی در هر سه گونه تفاوت معنی‌داری وجود دارد و همه صفات مورد مطالعه تحت‌تأثیر غوطه‌وری بذر در آب بهبود می‌یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improvement of germination characteristics in Pinuss brutia, P. eldarica and P. pinea by soaking seeds in water

چکیده [English]

Uniformity and emergence rate of seeds can have a great effect on the yield and quality of the production, therefore, it is very important to find a strategy to boost germination and plant establishment and also be affordable. One of the best treatments to improve germination is seed soaking technique. In this way, seeds are treating with water, without using any chemical materials. This study performed separately on three kinds of pine seeds species as P. brutia, P. eldarica and P. pinea with three replicates as completely randomized block aiming to improve germination characteristics by soaking treatments (1, 2, 3 and 7 days). Then the germination characteristics including germination rate, germination energy, maximum mean daily germination, mean daily germination, germination speed, mean time for germination and germination value were investigated. Results showed that, there was significant difference among treatments and germination characteristics in all three species and all the studied characteristics were improved under soaking treatments.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seed soaking in water
  • Germination energy
  • Germination speed