دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تعیین نقشه پتانسیل مکانیکی خاک در احداث جاده‌های جنگلی با استفاده از GIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1393

احمد سیبی؛ نصرت اله رافت نیا؛ سمیه محمدی قنبرلو؛ داریوش کر


بررسی فلورستیک و شکل زیستی مراتع ییلاقی حوزه نکارود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1393

الهه صلاحی کجور؛ رضا تمرتاش؛ محمدرضا طاطیان


مطالعه برخی شاخصهای کیفیت خاک تحت دو نوع مدیریت متفاوت (مطالعه موردی: مراتع چات گنبدکاوس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1393

زهرا جعفری