نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آمایش سرزمین بررسی توان توسعه اکولوژیکی و آمایش حوضه آبخیز قوری¬چای استان گلستان با روش کیفی قیاسی [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 17-29]

ا

 • ارزیابی توان بررسی توان توسعه اکولوژیکی و آمایش حوضه آبخیز قوری¬چای استان گلستان با روش کیفی قیاسی [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 17-29]
 • ارزش گذاری پهنه بندی آمایشی متناسب با رویکرد اکوتوریسم در جنگل¬های سری7 واشمرد با ارزیابی چند عامله و استفاده از مدل AHP در محیط GIS [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-13]
 • ارزش‌گذاری مشروط ارزش‌گذاری اقتصادی مواهب زیست‌محیطی تالاب بین‌المللی گمیشان به روش مشروط (CVM) برای تعیین کاربردهای حفاظتی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 51-64]
 • ارزش وجودی ارزش‌گذاری اقتصادی مواهب زیست‌محیطی تالاب بین‌المللی گمیشان به روش مشروط (CVM) برای تعیین کاربردهای حفاظتی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 51-64]
 • استان ایلام ارزیابی عوامل مؤثر برتخریب مراتع از نظر کارشناسان اداره منابع طبیعی در استان ایلام [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 91-105]
 • استان خراسان شمالی پذیرش قرق مراتع، مورد مطالعه بهره¬برداران مراتع بزداغی استان خراسان شمالی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 57-72]
 • استان گلستان تعاون در مرتعداری: بررسی عملکرد تعاونی‌های مرتعداری در حفظ و احیای مراتع استان گلستان [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 93-104]
 • استان گلستان بررسی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر تخریب مراتع استان گلستان [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 59-78]
 • استان گلستان اثرات چرای دام بر خصوصیات پوشش گیاهی در مراتع شور و قلیا [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 97-110]
 • استفاده از جنگل عوامل مؤثر بر میزان استفاده جنگل نشینان از جنگل (مطالعه موردی: جنگل گلوگاه- منطقه هزارجریب) [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 31-47]
 • ا سصؽ حفبظتی تعیین ارزش حفاظتی سواحل دریای خسر با استفاده از روش تمایل به پرداخت افراد و الگوی دو مرحلهای هکمن )مطالعه موردی: سواحل بابلسر( [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 69-84]
 • اولویت¬بندی بررسی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر تخریب مراتع استان گلستان [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 59-78]

ب

 • برنامه چهارم توسعه معرفی تحلیل شبکه‌ای و کاربردهای آن در مدیریت و سیاست‌گزاری منابع طبیعی (مطالعه قانون برنامه چهارم توسعه) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 79-92]

پ

 • پارامترهای گیاهی بررسی پارامترهای گیاهی و کیفیت تعدادی از گون های علوفه ای پارک ملی گلستان [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 45-56]
 • پارک ملی گلستان بررسی پارامترهای گیاهی و کیفیت تعدادی از گون های علوفه ای پارک ملی گلستان [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 45-56]
 • پارک های جنگلی چیتگر و طالقانی برآورد کربن ترسیب شده در زیست توده و خاک پارک های جنگلی طالقانی و چیتگر با استفاده از گونه کاج تهران [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 15-28]
 • پایگاه داده طراحی فیزیکی پایگاه داده‌های آماربرداری جنگل‌های شمال‌ بر اساس مدل داده موجودیت ـ رابطه (Entity – relationship) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 85-104]
 • پتانسیل رسوبدهی پهنه بندی پتانسیل رسوبدهی فرسایش آبی و بادی با استفاده از مد¬لهای MPSIAC و IRIFR.E.A (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بردخون) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 41-58]
 • پذیرش قرق پذیرش قرق مراتع، مورد مطالعه بهره¬برداران مراتع بزداغی استان خراسان شمالی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 57-72]
 • پسماند نقش مدیریت صنایع چوب و کاغذ ایران در توسعه پایدار [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 79-95]
 • پوشش گیاهی اثرات چرای دام بر خصوصیات پوشش گیاهی در مراتع شور و قلیا [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 97-110]

ت

 • تالاب ارزش‌گذاری اقتصادی مواهب زیست‌محیطی تالاب بین‌المللی گمیشان به روش مشروط (CVM) برای تعیین کاربردهای حفاظتی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 51-64]
 • تیپ پوشش جنگلی مطالعه تغییرات شاخص‌های تنوع زیستی جامعه پرندگان در تیپ‌های پوششی متفاوت جنگل شصت‌کلاته گرگان [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • تیپ جنگل بررسی وضعیت تجدید‌حیات در تیپ‌های مختلف بلوط (برو و مازودار) و راه‌کار مناسب برای احیای آن‌ها در جنگل‌های ثلاث باباجانی، استان کرمانشاه [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 65-78]
 • تجدیدحیات بررسی وضعیت تجدید‌حیات در تیپ‌های مختلف بلوط (برو و مازودار) و راه‌کار مناسب برای احیای آن‌ها در جنگل‌های ثلاث باباجانی، استان کرمانشاه [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 65-78]
 • تحلیل شبکه‌ای معرفی تحلیل شبکه‌ای و کاربردهای آن در مدیریت و سیاست‌گزاری منابع طبیعی (مطالعه قانون برنامه چهارم توسعه) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 79-92]
 • تخریب مراتع ارزیابی عوامل مؤثر برتخریب مراتع از نظر کارشناسان اداره منابع طبیعی در استان ایلام [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 91-105]
 • تخریب مرتع بررسی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر تخریب مراتع استان گلستان [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 59-78]
 • ترسیب کربن برآورد کربن ترسیب شده در زیست توده و خاک پارک های جنگلی طالقانی و چیتگر با استفاده از گونه کاج تهران [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 15-28]
 • تعاونی‌های مرتعداری تعاون در مرتعداری: بررسی عملکرد تعاونی‌های مرتعداری در حفظ و احیای مراتع استان گلستان [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 93-104]
 • تمایل به پرداخت ارزش‌گذاری اقتصادی مواهب زیست‌محیطی تالاب بین‌المللی گمیشان به روش مشروط (CVM) برای تعیین کاربردهای حفاظتی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 51-64]
 • تناسب اراضی تحلیل فضایی درجه تناسب اراضی برای فعالیت های کشاورزی و منابع طبیعی با استفاده از مدل فائو و GIS (مطالعه موردی: شهرستان خدابنده زنجان) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 9-29]
 • تنوع زیستی مطالعه تغییرات شاخص‌های تنوع زیستی جامعه پرندگان در تیپ‌های پوششی متفاوت جنگل شصت‌کلاته گرگان [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • توان سرزمین پهنه بندی آمایشی متناسب با رویکرد اکوتوریسم در جنگل¬های سری7 واشمرد با ارزیابی چند عامله و استفاده از مدل AHP در محیط GIS [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-13]
 • توبیل ث پشداخت افشاد تعیین ارزش حفاظتی سواحل دریای خسر با استفاده از روش تمایل به پرداخت افراد و الگوی دو مرحلهای هکمن )مطالعه موردی: سواحل بابلسر( [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 69-84]
 • توده کاج تهران برآورد کربن ترسیب شده در زیست توده و خاک پارک های جنگلی طالقانی و چیتگر با استفاده از گونه کاج تهران [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 15-28]
 • توسعه پایدار نقش مدیریت صنایع چوب و کاغذ ایران در توسعه پایدار [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 79-95]

ث

 • ثلاث باباجانی بررسی وضعیت تجدید‌حیات در تیپ‌های مختلف بلوط (برو و مازودار) و راه‌کار مناسب برای احیای آن‌ها در جنگل‌های ثلاث باباجانی، استان کرمانشاه [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 65-78]

ج

 • جامعه پرندگان مطالعه تغییرات شاخص‌های تنوع زیستی جامعه پرندگان در تیپ‌های پوششی متفاوت جنگل شصت‌کلاته گرگان [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • جنگل عوامل مؤثر بر میزان استفاده جنگل نشینان از جنگل (مطالعه موردی: جنگل گلوگاه- منطقه هزارجریب) [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 31-47]
 • جنگل راش بررسی دقت برخی مدل های ارائه شده برای رابطه بین قطر و حجم درختان راش (مطالعه موردی: سری 2 ناو اسالم) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 29-44]
 • جنگل شصت‌کلاته مطالعه تغییرات شاخص‌های تنوع زیستی جامعه پرندگان در تیپ‌های پوششی متفاوت جنگل شصت‌کلاته گرگان [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • جنگل‌‌های شمال طراحی فیزیکی پایگاه داده‌های آماربرداری جنگل‌های شمال‌ بر اساس مدل داده موجودیت ـ رابطه (Entity – relationship) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 85-104]
 • جنین تاثیر عوامل موثر در سمیت مواد ضدانجماد در جنین ماهیان [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 73-84]

ح

 • حجم صنعتی بررسی دقت برخی مدل های ارائه شده برای رابطه بین قطر و حجم درختان راش (مطالعه موردی: سری 2 ناو اسالم) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 29-44]
 • حجم ضایعات بررسی تناسب ابعاد چوب‌آلات تبدیلی در جنگل با نیاز کارخانجات [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 19-34]
 • حجم هیزمی بررسی دقت برخی مدل های ارائه شده برای رابطه بین قطر و حجم درختان راش (مطالعه موردی: سری 2 ناو اسالم) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 29-44]
 • حفاظت جنگل جاده جنگلی و آسیب‎های زیست‎محیطی [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 31-40]
 • حفظ و احیا تعاون در مرتعداری: بررسی عملکرد تعاونی‌های مرتعداری در حفظ و احیای مراتع استان گلستان [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 93-104]

خ

 • خدابنده تحلیل فضایی درجه تناسب اراضی برای فعالیت های کشاورزی و منابع طبیعی با استفاده از مدل فائو و GIS (مطالعه موردی: شهرستان خدابنده زنجان) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 9-29]

د

 • داده‌های آماربرداری طراحی فیزیکی پایگاه داده‌های آماربرداری جنگل‌های شمال‌ بر اساس مدل داده موجودیت ـ رابطه (Entity – relationship) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 85-104]
 • درآمد خالص دام بررسی ابعاد اقتصادی واحد های بهره برداری در شیوه رمه‌گردانی (مطالعه موردی مراتع ییلاقی علی‌آباد کتول) [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 79-90]
 • دوام طبیعی چوب معرفی برخی از ترکیبات مواد استخراجی مؤثر در دوام طبیعی چوب [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 105-111]

ر

 • رفتار هیدرولوژیکی تهیه نقشه شماره منحنی(CN) حوزه آبخیز مراوه تپه با استفاده از GIS [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 1-8]

ز

 • زیان قابل پیش‌گیری بررسی تناسب ابعاد چوب‌آلات تبدیلی در جنگل با نیاز کارخانجات [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 19-34]

س

 • سامانه اطلاعات جغرافیایی تهیه نقشه شماره منحنی(CN) حوزه آبخیز مراوه تپه با استفاده از GIS [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 1-8]
 • سامانه عرفی بررسی ابعاد اقتصادی واحد های بهره برداری در شیوه رمه‌گردانی (مطالعه موردی مراتع ییلاقی علی‌آباد کتول) [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 79-90]
 • س ؽٍ د هشحل اِی ىّوی تعیین ارزش حفاظتی سواحل دریای خسر با استفاده از روش تمایل به پرداخت افراد و الگوی دو مرحلهای هکمن )مطالعه موردی: سواحل بابلسر( [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 69-84]
 • سرعت جوانه‌زنی بهبود صفات جوانه‌زنی گونه‌های کاج بروسیا، تهران و بادامی با استفاده از غوطه‌وری بذر در آب [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 35-50]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی تحلیل فضایی درجه تناسب اراضی برای فعالیت های کشاورزی و منابع طبیعی با استفاده از مدل فائو و GIS (مطالعه موردی: شهرستان خدابنده زنجان) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 9-29]
 • سمیت تاثیر عوامل موثر در سمیت مواد ضدانجماد در جنین ماهیان [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 73-84]

ش

 • شدت چرا اثرات چرای دام بر خصوصیات پوشش گیاهی در مراتع شور و قلیا [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 97-110]
 • شماره منحنی تهیه نقشه شماره منحنی(CN) حوزه آبخیز مراوه تپه با استفاده از GIS [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 1-8]

ص

 • صنایع چوب و کاغذ نقش مدیریت صنایع چوب و کاغذ ایران در توسعه پایدار [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 79-95]

ع

 • عامل مستقیم انسانی ارزیابی عوامل مؤثر برتخریب مراتع از نظر کارشناسان اداره منابع طبیعی در استان ایلام [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 91-105]
 • عملکرد تعاون در مرتعداری: بررسی عملکرد تعاونی‌های مرتعداری در حفظ و احیای مراتع استان گلستان [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 93-104]

غ

 • غیرجنسی و جنسی بررسی وضعیت تجدید‌حیات در تیپ‌های مختلف بلوط (برو و مازودار) و راه‌کار مناسب برای احیای آن‌ها در جنگل‌های ثلاث باباجانی، استان کرمانشاه [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 65-78]
 • غوطه‌وری بذر در آب بهبود صفات جوانه‌زنی گونه‌های کاج بروسیا، تهران و بادامی با استفاده از غوطه‌وری بذر در آب [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 35-50]

ف

 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی پهنه بندی آمایشی متناسب با رویکرد اکوتوریسم در جنگل¬های سری7 واشمرد با ارزیابی چند عامله و استفاده از مدل AHP در محیط GIS [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-13]
 • فرسایش آبی پهنه بندی پتانسیل رسوبدهی فرسایش آبی و بادی با استفاده از مد¬لهای MPSIAC و IRIFR.E.A (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بردخون) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 41-58]
 • فرسایش بادی پهنه بندی پتانسیل رسوبدهی فرسایش آبی و بادی با استفاده از مد¬لهای MPSIAC و IRIFR.E.A (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بردخون) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 41-58]
 • فرسایش و رسوب مقایسه روش های شبیه سازی فرسایش و رسوب در مدل های SWAT و WetSpa [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 63-77]
 • فصل مطالعه تغییرات شاخص‌های تنوع زیستی جامعه پرندگان در تیپ‌های پوششی متفاوت جنگل شصت‌کلاته گرگان [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • فعالیت ضد قارچی معرفی برخی از ترکیبات مواد استخراجی مؤثر در دوام طبیعی چوب [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 105-111]
 • فعالیت ضد موریانه معرفی برخی از ترکیبات مواد استخراجی مؤثر در دوام طبیعی چوب [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 105-111]

ق

 • قدرت جوانه‌زنی بهبود صفات جوانه‌زنی گونه‌های کاج بروسیا، تهران و بادامی با استفاده از غوطه‌وری بذر در آب [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 35-50]

ک

 • کاربری اراضی تحلیل فضایی درجه تناسب اراضی برای فعالیت های کشاورزی و منابع طبیعی با استفاده از مدل فائو و GIS (مطالعه موردی: شهرستان خدابنده زنجان) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 9-29]
 • کارشناسان منابع طبیعی بررسی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر تخریب مراتع استان گلستان [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 59-78]
 • کربن فعال برآورد کربن ترسیب شده در زیست توده و خاک پارک های جنگلی طالقانی و چیتگر با استفاده از گونه کاج تهران [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 15-28]
 • کیفیت علوفه بررسی پارامترهای گیاهی و کیفیت تعدادی از گون های علوفه ای پارک ملی گلستان [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 45-56]
 • کلمات کلیدی: طراحی جاده جنگلی جاده جنگلی و آسیب‎های زیست‎محیطی [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 31-40]

گ

 • گردشگری پهنه بندی آمایشی متناسب با رویکرد اکوتوریسم در جنگل¬های سری7 واشمرد با ارزیابی چند عامله و استفاده از مدل AHP در محیط GIS [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-13]
 • گلوگاه عوامل مؤثر بر میزان استفاده جنگل نشینان از جنگل (مطالعه موردی: جنگل گلوگاه- منطقه هزارجریب) [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 31-47]
 • گون بررسی پارامترهای گیاهی و کیفیت تعدادی از گون های علوفه ای پارک ملی گلستان [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 45-56]

م

 • ماشین‌ لوله‌بری بررسی تناسب ابعاد چوب‌آلات تبدیلی در جنگل با نیاز کارخانجات [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 19-34]
 • ماهیان تاثیر عوامل موثر در سمیت مواد ضدانجماد در جنین ماهیان [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 73-84]
 • محیط زیست نقش مدیریت صنایع چوب و کاغذ ایران در توسعه پایدار [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 79-95]
 • مدیریت نقش مدیریت صنایع چوب و کاغذ ایران در توسعه پایدار [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 79-95]
 • مدیریت جنگل جاده جنگلی و آسیب‎های زیست‎محیطی [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 31-40]
 • مدیریت و سیاست‌گزاری منابع طبیعی معرفی تحلیل شبکه‌ای و کاربردهای آن در مدیریت و سیاست‌گزاری منابع طبیعی (مطالعه قانون برنامه چهارم توسعه) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 79-92]
 • مدل مقایسه روش های شبیه سازی فرسایش و رسوب در مدل های SWAT و WetSpa [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 63-77]
 • مدلIRIFR.E.A پهنه بندی پتانسیل رسوبدهی فرسایش آبی و بادی با استفاده از مد¬لهای MPSIAC و IRIFR.E.A (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بردخون) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 41-58]
 • مدلMPSIAC پهنه بندی پتانسیل رسوبدهی فرسایش آبی و بادی با استفاده از مد¬لهای MPSIAC و IRIFR.E.A (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بردخون) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 41-58]
 • مدل فائو تحلیل فضایی درجه تناسب اراضی برای فعالیت های کشاورزی و منابع طبیعی با استفاده از مدل فائو و GIS (مطالعه موردی: شهرستان خدابنده زنجان) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 9-29]
 • مراتع پذیرش قرق مراتع، مورد مطالعه بهره¬برداران مراتع بزداغی استان خراسان شمالی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 57-72]
 • مراتع شور و قلیا اثرات چرای دام بر خصوصیات پوشش گیاهی در مراتع شور و قلیا [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 97-110]
 • مرتعداران پذیرش قرق مراتع، مورد مطالعه بهره¬برداران مراتع بزداغی استان خراسان شمالی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 57-72]
 • مرکزیت معرفی تحلیل شبکه‌ای و کاربردهای آن در مدیریت و سیاست‌گزاری منابع طبیعی (مطالعه قانون برنامه چهارم توسعه) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 79-92]
 • منابع طبیعی ارزیابی عوامل مؤثر برتخریب مراتع از نظر کارشناسان اداره منابع طبیعی در استان ایلام [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 91-105]
 • منطقه هزارجریب عوامل مؤثر بر میزان استفاده جنگل نشینان از جنگل (مطالعه موردی: جنگل گلوگاه- منطقه هزارجریب) [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 31-47]
 • مواد استخراجی چوب معرفی برخی از ترکیبات مواد استخراجی مؤثر در دوام طبیعی چوب [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 105-111]
 • مواد ضدانجماد تاثیر عوامل موثر در سمیت مواد ضدانجماد در جنین ماهیان [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 73-84]
 • موجودیت ـ رابطه طراحی فیزیکی پایگاه داده‌های آماربرداری جنگل‌های شمال‌ بر اساس مدل داده موجودیت ـ رابطه (Entity – relationship) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 85-104]

ن

 • نیاز کارخانجات بررسی تناسب ابعاد چوب‌آلات تبدیلی در جنگل با نیاز کارخانجات [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 19-34]
 • ناو اسالم بررسی دقت برخی مدل های ارائه شده برای رابطه بین قطر و حجم درختان راش (مطالعه موردی: سری 2 ناو اسالم) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 29-44]
 • نفوذپذیری تهیه نقشه شماره منحنی(CN) حوزه آبخیز مراوه تپه با استفاده از GIS [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 1-8]

و

 • واحدهای بهره‌برداری بررسی ابعاد اقتصادی واحد های بهره برداری در شیوه رمه‌گردانی (مطالعه موردی مراتع ییلاقی علی‌آباد کتول) [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 79-90]
 • واحدهای زیست محیطی بررسی توان توسعه اکولوژیکی و آمایش حوضه آبخیز قوری¬چای استان گلستان با روش کیفی قیاسی [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 17-29]
 • واشمرد پهنه بندی آمایشی متناسب با رویکرد اکوتوریسم در جنگل¬های سری7 واشمرد با ارزیابی چند عامله و استفاده از مدل AHP در محیط GIS [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-13]

ه

 • هزینه‌های بهره‌برداری بررسی ابعاد اقتصادی واحد های بهره برداری در شیوه رمه‌گردانی (مطالعه موردی مراتع ییلاقی علی‌آباد کتول) [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 79-90]