نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی (EJANG) - اصول اخلاقی انتشار مقاله