معرفی معیارها و شاخص های اندازه گیری ساختار توده در جنگلداری پایدار

نوع مقاله: علمی-ترویجی


عنوان مقاله [English]

Introducing the Criteria and Indicators of Measuring Stand Structure in Sustainable Forest Management