نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی (EJANG) - مقالات آماده انتشار