نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی محمد آباد، ندا ارزیابی پتانسیل دگرآسیبیL. Atriplex lentiformis بر برخی از صفات جوانه‌زنی Medicago scutellata var Robinson، Lepidum sativum L. و L. var atroviolaceum Regel Allium ampeloprasum [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 143-158]
 • اسدالهی، زهرا ارزیابی موجودی منابع اطلاعاتی در ایران برای نقشه‌سازی خدمات اکوسیستم در راستای برنامه‌ریزی مکانی و مدیریت سرزمین [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 109-123]
 • اسمعلی عوری، اباذر برآورد میزان فرسایش خاک در کاربری‌های مختلف از طریق مدل RUSLE در حوزه‌ آبخیز روضه‌چای ارومیه [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 173-189]
 • اکبری، مقدسه مروری کوتاه بر روشهای بیولوژیکی جهت کنترل مواد محلول و کلوئیدی (DCS) موجود در سیستم کاغذسازی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 31-46]
 • اکبرپور، ایمان مروری کوتاه بر روشهای بیولوژیکی جهت کنترل مواد محلول و کلوئیدی (DCS) موجود در سیستم کاغذسازی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 31-46]
 • امیری، مجتبی مقایسه ویژگی‌های روشنه‌ تاج‌پوشش در مناطق مختلف جنگلهای هیرکانی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 159-171]

ب

 • بارانی، حسین بررسی و مقایسه عوامل موثر بر تخریب مراتع از دیدگاه بهره‌برداران و کارشناسان (مطالعه موردی: مراتع شهرستان آق‌قلا) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 125-141]
 • بنی نعمه، جمال ارزیابی تناسب اراضی برای اکوسیستم مرتع با استفاده از GIS در حوزه آبخیز آبسرخ لرستان [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 61-75]

پ

 • پارساخو، آیدین بررسی برخی مشخصات جریان در آب راهه های جنگلی هنگام عبور از عرض جاده با استفاده از مدل HEC-RAS [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 191-204]

ج

 • ججوزاده، محمد بررسی برخی مشخصات جریان در آب راهه های جنگلی هنگام عبور از عرض جاده با استفاده از مدل HEC-RAS [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 191-204]

ح

 • حاجی، خدیجه برآورد میزان فرسایش خاک در کاربری‌های مختلف از طریق مدل RUSLE در حوزه‌ آبخیز روضه‌چای ارومیه [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 173-189]
 • حسینی، سیدعطاله بررسی برخی مشخصات جریان در آب راهه های جنگلی هنگام عبور از عرض جاده با استفاده از مدل HEC-RAS [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 191-204]

د

ر

 • رسالتی، حسین مروری کوتاه بر روشهای بیولوژیکی جهت کنترل مواد محلول و کلوئیدی (DCS) موجود در سیستم کاغذسازی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 31-46]
 • روحانی، حامد ارزیابی پتانسیل دگرآسیبیL. Atriplex lentiformis بر برخی از صفات جوانه‌زنی Medicago scutellata var Robinson، Lepidum sativum L. و L. var atroviolaceum Regel Allium ampeloprasum [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 143-158]

س

 • سالاری جزی، میثم بررسی برخی مشخصات جریان در آب راهه های جنگلی هنگام عبور از عرض جاده با استفاده از مدل HEC-RAS [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 191-204]
 • ستاریان، علی تنوع زیستی، فرمهای رویشی و کوریوتیپ گیاهان در معرض خطر حوزه آبخیز تهران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 15-29]
 • سلمان ماهینی، عبدالرسول مدل سازی روابط مکانی فراجمعیت با کاربرد نرم افزار اکوژنتیک [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]
 • سلمان ماهینی، عبدالرسول ارزیابی موجودی منابع اطلاعاتی در ایران برای نقشه‌سازی خدمات اکوسیستم در راستای برنامه‌ریزی مکانی و مدیریت سرزمین [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 109-123]

ش

 • شتائی، شعبان مروری بر خوارزمی‌های تشخیص و مرزبندی تاج درختان بر روی تصاویر هوایی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 47-59]
 • شرافتمند راد، محسن بررسی و مقایسه عوامل موثر بر تخریب مراتع از دیدگاه بهره‌برداران و کارشناسان (مطالعه موردی: مراتع شهرستان آق‌قلا) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 125-141]
 • شریفیان بهرمان، ابوالفضل بررسی و مقایسه عوامل موثر بر تخریب مراتع از دیدگاه بهره‌برداران و کارشناسان (مطالعه موردی: مراتع شهرستان آق‌قلا) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 125-141]

ع

 • عظیمی، مژگان السادات ارزیابی موجودی منابع اطلاعاتی در ایران برای نقشه‌سازی خدمات اکوسیستم در راستای برنامه‌ریزی مکانی و مدیریت سرزمین [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 109-123]

غ

 • غریبی، شیوا مدل سازی روابط مکانی فراجمعیت با کاربرد نرم افزار اکوژنتیک [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]
 • غلامعلی پورعلمداری، ابراهیم ارزیابی پتانسیل دگرآسیبیL. Atriplex lentiformis بر برخی از صفات جوانه‌زنی Medicago scutellata var Robinson، Lepidum sativum L. و L. var atroviolaceum Regel Allium ampeloprasum [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 143-158]

ق

 • قاسمی، اقدس مروری بر خوارزمی‌های تشخیص و مرزبندی تاج درختان بر روی تصاویر هوایی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 47-59]
 • قاسمی، فرهاد ارزیابی کمی و کیفی توده های جنگلی در ذخیره گاه جنگلی فندق لو اردبیل [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 93-108]
 • قربانی، اردوان تنوع زیستی، فرمهای رویشی و کوریوتیپ گیاهان در معرض خطر حوزه آبخیز تهران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 15-29]
 • قربان نژاد، پیام طراحی سامانه های مناسب تصفیه فاضلاب در صنایع تولید ورق های فشرده چوبی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 77-92]

ک

 • کاویان پور، امیرحسین تنوع زیستی، فرمهای رویشی و کوریوتیپ گیاهان در معرض خطر حوزه آبخیز تهران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 15-29]

م

 • میرکریمی، سید حامد ارزیابی موجودی منابع اطلاعاتی در ایران برای نقشه‌سازی خدمات اکوسیستم در راستای برنامه‌ریزی مکانی و مدیریت سرزمین [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 109-123]
 • مصطفی زاده، رئوف برآورد میزان فرسایش خاک در کاربری‌های مختلف از طریق مدل RUSLE در حوزه‌ آبخیز روضه‌چای ارومیه [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 173-189]
 • مللکپور، بهروز تنوع زیستی، فرمهای رویشی و کوریوتیپ گیاهان در معرض خطر حوزه آبخیز تهران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 15-29]

ن

 • نصری، مسعود ارزیابی تناسب اراضی برای اکوسیستم مرتع با استفاده از GIS در حوزه آبخیز آبسرخ لرستان [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 61-75]
 • نظرنژاد، حبیب برآورد میزان فرسایش خاک در کاربری‌های مختلف از طریق مدل RUSLE در حوزه‌ آبخیز روضه‌چای ارومیه [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 173-189]
 • نور، فاطمه ارزیابی تناسب اراضی برای اکوسیستم مرتع با استفاده از GIS در حوزه آبخیز آبسرخ لرستان [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 61-75]

ی

 • یزدان مقدم، جواد طراحی سامانه های مناسب تصفیه فاضلاب در صنایع تولید ورق های فشرده چوبی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 77-92]
 • یگانه، حسن ارزیابی تناسب اراضی برای اکوسیستم مرتع با استفاده از GIS در حوزه آبخیز آبسرخ لرستان [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 61-75]