بررسی فلورستیک و شکل زیستی مراتع ییلاقی حوضه نکارود

نوع مقاله: علمی-ترویجی


عنوان مقاله [English]

The Survey of Floristic and Life Form in Summer Rangeland of Nekaroud basin