مطالعه برخی شاخصهای کیفیت خاک تحت دو نوع مدیریت متفاوت (مطالعه موردی: مراتع چات گنبدکاوس)

نوع مقاله: علمی-ترویجی

نویسنده

دانشگاه

چکیده

با توجه به اهمیتی که خاک در ارتباط با تأمین غذای جمعیت رو به رشد جهان ایفا می¬کند، شناخت کلیه خصوصیات خاک ضروری است. بدین منظور مطالعه¬ای با هدف بررسی اثرات دو نوع مدیریت متفاوت (شرکتی و مشاع) بر برخی شاخص¬های کیفیت خاک در مراتع چات شهرستان گنبدکاوس صورت گرفت. در ابتدا با استفاده از تصاویر ماهواره¬ای و نرم¬افزار گوگل ارث حدود منطقه مورد مطالعه تعیین شد و سپس از طریق بازدید میدانی و با استفاده از دستگاه موقعیت¬یاب جهانی (GPS)کنترل گردید. بعد از شناسایی منطقه و حذف اثر حاشیه‌ای، ضخامت خاک سطحی و پوشش لاشبرگی خاک اندازه¬گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها از نرم افزار آماری SPSS 16.0 و آزمون تی- استیودنت (t-student) استفاده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد در بخش تحت مدیریت شرکتی درصد پوشش لاشبرگی خاک و ضخامت خاک سطحی بیشتر است . هم¬چنین در بخش تحت مدیریت مشاع در قیاس با بخش تحت مدیریت شرکتی فرسایش سطحی بیشتری مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of some soil quality indicators under twodifferent management (case study: Chut rangelands in Gonbadekavoos)

چکیده [English]

Soil quality is including two general approaches, intrinsic characteristics and the dynamic nature of soil that is influenced by human activities and management decisionsBecause of important role of soil in relation to feeding the world's population, identification of all soil characteristics is essential. Thus, an investigation of some soil quality indicators under two different management system (corporate and joint) in Chut rangelands of Gonbade kavoos was performed. At first, the study area was identified by satellite images and Google earth software, and then controlled by field survey and GPS. After identify area, The thickness of surface soil and literal cover were measured in each section of study area. Data analysis was performed by SPSS.16.0 software and T student test. The results demonstrated that the thickness of surface soil and literal cover in corporate management section are higher than joint section. Also sheet erosion in joint section are visible, because of improper operation and lack of proper management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil quality
  • Management
  • Rangeland
  • Chut (Gonbad)