بررسی فلورستیک و شکل زیستی مراتع ییلاقی حوزه نکارود

نوع مقاله: علمی-ترویجی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

کشور ایران یکی از مراکز مهم تنوع گیاهی دنیای قدیم به حساب می‌آید و نزدیک به 22درصد گونه گیاهی ایران انحصاری هستند. شناخت عناصر گیاهی موجود دریک منطقه به عنوان مطالعه‌ی زیر بنایی برای تحقیقات اکولوژیکی،مدیریت و حفاظت گیاهان محسوب می‌شود.حوضه نکارود در شمال کشور در مرز بین استان مازندران و گلستان قرار دارد و حدودا 35 کیلومتر با شهرستان گلوگاه فاصله دارد و از طریق جاده‌ی گلوگاه-دامغان قابل دسترسی است. در این پژوهش فلور، شکل زیستی ، پراکنش جغرافیایی ،وضعیت آندمیک و...گیاهان موجود در این منطقه مطالعه شد.در این منطقه 38تیره و107 گونه شناسایی شد که مهمترین تیره‌های گیاهی هر منطقه از نظر بیشترین تعداد گونه شامل Geraminaceae با 16گونه- Compositeae با 10 گونه-Fabaceae با11 گونه- Labiateaeبا10 گونه-Rosaceae با10 گونه-Brassicaceae با5 گونه است. شکل زیستی عناصر گیاهی با روش رانکایر مشخص شد که شامل Pha 21%- Thr 24%- Cha 10%- Geo 5%- Hem 36%- Cry 1% می باشد. همچنین بررسی‌ها نشان داد بیشتر گونه‌های منطقه دائمی هستند که نشان‌دهنده سازگاری گونه‌های چندساله به شرایط آب و هوایی منطقه است.البته به علت تخریب زیاد وچرای شدید دام ،شرایط محیط برای استقرار گیاهان غیرخوشخوراک و مهاجم مساعد شده و بخشی از وسیعی از منطقه را اشغال نموده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The survey of floristic and life form in summer rangeland of Neka roud Basin

نویسندگان [English]

  • elahe salahi kojoor
  • reza tamartash
  • mohamdreza tatiyan
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

Iran is one of the most important centers of plant diversity in the old world and there are nearly 22 percent of endemic plant species. Identifying elements of vegetation in an area is considered as principle of the ecological research study for management and conservation of plants. Nekaroud basin is located in the north of the country between the provinces of Mazandaran and Golestan. In this research Flora, life form, Geographical Distribution an endemic state were studied so, 38 family and 107 species recognized. The most species were 16 species belong to Poaceae. 10 species Compositeae, 11 species Fabaceae, 10 species Labiateae, 10 species Rosaceae and 5 species were identified as Brassicaceae family. Life form recognized by rankiaer method and included Pha 21% - Thr 24% - Cha 10% - Geo 5% - Hem 36% - Cry 1%. The result showed that most species of perennial species adapted to the climatic conditions of the region. Due to disturbance and heavy grazing, the conditions were suited for the establishment of annual unpalatable plants and invader specie and they are located in a temporary habitat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nekaroud basin
  • life form
  • geographical distribution
  • Flora