دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-185 
2. اهمیت انرژی و راه کارهای بهبود مصرف آن در صنایع خمیر و کاغذ

صفحه 15-27

محمد هادی آریائی منفرد؛ رضا دشتبانی خضری؛ وحید وزیری


3. تأثیر قطر قلمه بر برخی از ویژگی‌های رویشی نهال‌های تبریزی (Populus nigra L. 62/154)

صفحه 29-40

عباس بانج شفیعی؛ هادی بیگی حیدرلو؛ مجید پاتو؛ نگار مرادزاده آذر


4. برآورد ارزش حفاظتی پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

صفحه 41-50

سیده سمانه عباس میری؛ مریم کریمی؛ علی کرامت زاده؛ امین آقاجانی