دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-111 
7. معرفی روش های تجدید حجم درختان مقطوعه

صفحه 99-111

غفار یلمه؛ محمد هادی معیری؛ جهانگیر محمدی