نویسنده = ایمان اکبرپور
تعداد مقالات: 2
1. مروری کوتاه بر روشهای بیولوژیکی جهت کنترل مواد محلول و کلوئیدی (DCS) موجود در سیستم کاغذسازی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-46

ایمان اکبرپور؛ مقدسه اکبری؛ حسین رسالتی


2. ارزیابی جایگزینی تکنولوژی نوظهور خمیرکاغذسازی با ارزش افزوده زیاد AVAP به جای خمیرکاغذسازی شیمیایی سنتی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 45-55

رحیم یداللهی؛ ایمان اکبرپور؛ حسین رسالتی؛ منیره ایمانی