نویسنده = محمد هادی آریائی منفرد
تعداد مقالات: 3
1. اهمیت انرژی و راه کارهای بهبود مصرف آن در صنایع خمیر و کاغذ

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 15-27

محمد هادی آریائی منفرد؛ رضا دشتبانی خضری؛ وحید وزیری


2. بررسی روش های تولید نانوذرات نقره و خاصیت ضد میکروبی آن در صنعت کاغذسازی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 79-93

وحید وزیری؛ محمد هادی آریائی منفرد


3. بررسی جنبه های مخرب انواع قیر و راه کارهای بیولوژیکی کنترل آن ها در صنایع خمیر و کاغذ

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-20

رضا دشتبانی خضری؛ حسین رسالتی؛ محمد هادی آریائی منفرد