نویسنده = اباذر اسمعلی عوری
تعداد مقالات: 2
1. برآورد میزان فرسایش خاک در کاربری‌های مختلف از طریق مدل RUSLE در حوزه‌ آبخیز روضه‌چای ارومیه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 173-189

خدیجه حاجی؛ اباذر اسمعلی عوری؛ رئوف مصطفی زاده؛ حبیب نظرنژاد


2. مقایسه روش های جداسازی جریان پایه رودخانه و تغییرات فصلی آن در تعدادی از آبخیزهای استان اردبیل

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 123-137

سونیا مهری؛ رئوف مصطفی زاده؛ اباذر اسمعلی عوری؛ اردوان قربانی