نویسنده = مصطفی لو، حمید
تعداد مقالات: 1
1. اتنوبوتانی و تعیین جذابیت گیاهان مورد استفاده زنبورعسل در عرصه های مرتعی- جنگلی توسکستان- استان گلستان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 51-64

بهاره بهمنش؛ محمدرضا شهرکی؛ نغمه غلامی؛ حمید مصطفی لو