نویسنده = حاجی، خدیجه
تعداد مقالات: 1
1. برآورد میزان فرسایش خاک در کاربری‌های مختلف از طریق مدل RUSLE در حوزه‌ آبخیز روضه‌چای ارومیه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 173-189

خدیجه حاجی؛ اباذر اسمعلی عوری؛ رئوف مصطفی زاده؛ حبیب نظرنژاد