نویسنده = محمدی سمانی، کیومرث
تعداد مقالات: 1
1. به کار گیری اصول زیست محیطی در طراحی شبکه جاده های جنگلی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 33-52

علیرضا قمی معتضه؛ رامین نقدی؛ کیومرث محمدی سمانی؛ ادریس تقوای سلیمی