نویسنده = کمالی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی های رویشی و رویشگاهی توده های آمیخته حرّا و چندل خور آذینی سیریک

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 61-77

حامد خیراندیش؛ یحیی اسماعیل پور؛ علیرضا کمالی؛ امید ذاکری