نویسنده = ناصری، فرزین
تعداد مقالات: 1
1. جداسازی تیپ های پوشش گیاهی با استفاده از داده های سنجنده LISS Ш ماهواره IRS

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 39-49

سمیه زنگی آبادی؛ فرزین ناصری؛ علی احمدی مقدم