نویسنده = حسینعلی زاده، محسن
تعداد مقالات: 2
1. نمونه‌برداری به روش ابرمکعب‌لاتین اَبَرمکعب‌لاتین در منابع طبیعی در محیط نرم‌افزار R

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-14

محسن حسینعلی زاده؛ حسن احمدی؛ سادات فیض نیا؛ فیروزه ریواز


2. سیستم های آگروفارستری راهکاری مناسب به منظور بهبود حاصل خیزی و حفاظت خاک در مناطق خشک و نیمه خشک

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-17

فاطمه جعفری میانایی؛ حمیدرضا عسگری؛ محسن حسینعلی زاده