نویسنده = یزدان مقدم، جواد
تعداد مقالات: 1
1. طراحی سامانه های مناسب تصفیه فاضلاب در صنایع تولید ورق های فشرده چوبی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 77-92

پیام قربان نژاد؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی2؛ جواد یزدان مقدم