نویسنده = آقاجانی، امین
تعداد مقالات: 1
1. برآورد ارزش حفاظتی پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 41-50

سیده سمانه عباس میری؛ مریم کریمی؛ علی کرامت زاده؛ امین آقاجانی