نویسنده = قربانی، اردوان
تعداد مقالات: 1
1. تنوع زیستی، فرمهای رویشی و کوریوتیپ گیاهان در معرض خطر حوزه آبخیز تهران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 15-29

اردوان قربانی؛ امیرحسین کاویان پور؛ علی ستاریان؛ بهروز مللکپور